Przyczyny Zespołu Aspergera

Lekarze dotychczas nie rozpoznali do końca wszystkich przyczyn, które doprowadzają u chorych do powstania zespołu Aspergera. Część środowisk lekarskich twierdzi, że przyczyny tkwią w podłożu genetycznym, ale inni badacze wysuwają teorię, jakoby zespół Aspergera był następstwem zatrucia metalami ciężkimi. Wskazywałoby to na mechanizm somatyczny powstania schorzenia. Prawdopodobne jest też i to, że zespół Aspergera jest defektem neurologicznym. Ryzyko zachorowania na zespół Aspergera rośnie wraz z wiekiem rodziców. Jeśli ojciec ma więcej niż 40 lat, u jego dziecka może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić autyzm lub inne zaburzenie rozwojowe. Wśród innych przyczyn choroby wymienia się:

  • Toksoplazmozę,
  • Dziecięce porażenie mózgowe,
  • Urazy okołoporodowe,
  • Uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
  • Przebyte infekcje,
  • Komplikacje po szczepieniach.

Za najbardziej realną przyczynę zespołu Aspergera można uznać podłoża neurologiczne. Do najczęściej wymienianych przyczyn należą również uwarunkowania genem EN2 na chromosomie 7, a także innymi genami znajdującymi się na chromosomach 3,4, 11. W genach przekazywana jest nie podatność na autyzm, ale skłonność do wystąpienia spektrum zaburzeń rozwojowych, do których zalicza się trudności przystosowania, czy też określone cechy osobowości.